Bauer Vapor 1X LE Black Jr. Ice Hockey Skates.

Bauer Vapor 1X LE Black Jr. Ice Hockey Skates.


26 910 руб. включая налог