Bauer Vapor X500 LE Black Jr. Ice Hockey Skates.


16 770 руб. включая налог